fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Декоративний розпис та малярство

Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалу покладається на позашкільну освіту.

Образотворче мистецтво - важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості. У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносити, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.

Метою програми є вивчення основ образотворчого мистецтва, формування у вихованців мистецьких умінь та компетентностей, здатності до художньо-творчої самореалізації

Поставлені мета і завдання реалізуються через роботу зі студійцями за наступними напрямками: 

  • графіка
  • живопис
  • скульптура
  • основи дизайну
  • історія образотворчого мистецтва
  • екскурсійна діяльність
  • пленер.

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 6 років. Заняття проводяться тричі на тиждень.

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до складніших видів творчості.

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням.

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити формування у них практичних навичок образотворення.

Підсумковою формою занять на основному навчальному рівні є виставки-презентації творчих робіт

Вищий рівень передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об’єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій.

На заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу та портрету. Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності зображення, відтворення особливостей будови окремих складових частин композиції, взаємозв’язок частин і цілого.

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки

На основі набутих знань із живопису та малюнка студійці вивчають декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують розписи тканини у техніці батика та займаються писанкарством.

Підсумковою формою занять на вищому рівні навчання є екзамени з малюнку, живопису, композиції та тестування з теорії і історії образотворчого мистецтва. Випускними отримують посвідчення про додаткову освіту.